NAŠE USLUGE

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača su vrsta prijevoda, koje mogu uraditi samo prevodioci koji su položili zakletvu kod Ministarstva pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine,Republike Srpske ili Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Nazivamo ih sudskim tumačima.

Kao i sudski vještaci , sudski tumači su osobe koje u sudskim postupcima posjeduju odrđeno stručno znanje o nečemu, s čime sud i učesnici u sudskim postupcima ne raspolažu, a to je znanje nekog stranog jezika. Položaj sudskih tumača ne znači samo da lice koje je imenovano za sudskog tumača, prevodi na sudskim ročištima odnosno prevodi dokumente koji su napisani za upotrebu u sudskim postupcima, već takvo lice smije prevoditi i u drugim službenim postupcima (na primjer u upravnim postupcima) ,a može prevoditi dokumente i na zahtjev državnih organa ili na zahtjev fizičkog ili pravnog lica.

Sudski tumači su odgovorni za sadržaj njihovih prevedenih dokumenata jer i najmanja nejasnoća u dokumentu može prouzrokovati određenu štetu. Za sudskog tumača u Bosni i Hercegovini može biti imenovano lice koje je državljanin Republike Bosne i Hercegovine, koje aktivno vlada jednim od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i još nekim stranim jezikom. Lice koje želi biti sudski tumač treba biti i poslovno sposobno, treba imati završenu visoku školu i mora posjedovati odgovarajuće stručno znanje. Na ispitu kod Ministarstva pravosuđa treba na provjeri znanja dokazati praktične sposobnosti i iskustva na području prevođenja, isto tako treba poznavati pravni sistem Republike Bosne i Hercegovine i one države na čijem će jeziku raditi kao sudski tumač.
Šta je prijevod s ovjerom sudskog tumača?
To je prijevod koji ima status službenog dokumenta. Ovjereni prijevod uvijek je u kompoziciji s originalnim dokumentom, koji može biti original, kopija originala ovjerena od strane notara,općine, suda ili obična kopija. Vaš prevedeni dokument će izgledati ovako: lice dokumenta će biti prijevod ovlaštenog sudskog tumača , iza njega će biti vaš originalni dokument. Svaki prijevod mora imati na početku riječi: „ Prijevod na neki strani jezik“(npr. njemački jezik) ili „prijevod sa nekog stranog jezika na bosanski/srpski ili hrvatski jezik „a na kraju prijevoda izjavu sudskog tumača o istovjetnosti prijevoda originalu s podacima o sudskom tumaču. Tumač mora ovjereni prijevod s izjavom, svojim pečatom i originalom, uvezati koncem i vinjetom. Ovjereni prijevodi imaju status službenog dokumenta, koji se može koristiti za službene potrebe u institucijama Bosne i Hercegovine i državama ciljanog jezičkog govornog područja.
Koji dokumenti trebaju biti ovjereni od strane sudskog tumača?
Za većinu dokumenata ovjereni prijevod nije potreban. Najčešće se na taj način prevode razni lični dokumenti, a oni se razlikuju od države do države, odnosno od institucije do institucije. Lice koje želi nešto prevoditi, obično prije sazna da li je potreban prijevod sa ovjerom sudskog tumača ili ne.

Sudski tumači i prevodioci iz Prevodilačke Asocijacije TABA mogu izvoditi sljedeće vrste usluga:
1. Pismeno prevođenje
2. Konsekutivno prevođenje
3. Simultano prevođenje
4. Popunjavanje aplikacija i obrazaca

1. Pismeno prevođenje
a) prijevodi ličnih dokumenata,
rodni listovi,
vjenčani listovi,
smrtni listovi,
kućne liste,
uvjerenja o nekažnjavanju,
uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka,
uvjerenja o državljanstvu,
uvjerenja o slobodnom bračnom stanju,
punomoći,
platne liste,
pasoši, lične karte, vozačke dozvole , saobraćajne dozvole,
računi, kupoprodajni ugovori,
potvrde o školovanju,
poreske potvrde,
potvrde o radnom stažu, potvrde o osiguranju lica i stvari,
ljekarska uvjerenja.
b) Diplome,
svjedočanstva,
đačke knjižice,
radničke knjižice,
certifikati o završenim kursevima,
certifikati o završenim tečajevima stranih jezika,
varilački certifikati,
potvrde o stručnim ispitima,
nastavni planovi i programi za fakultete i srednje škole,
potvrde o obavljenoj praktičnoj nastavi,
CV.
c) Sudska dokumentacija,
presude svih oblasti prava,
tužbe, žalbe,
zapisnici sa uviđaja o saobraćajnim nesrećama,
imovinskopravni predmeti,
ostavinski predmeti,
notarski zapisi,
rješenja o penzijama, invalidninama, socijalnoj pomoći, kućnoj njezi, skrbništvu i td.
d) Medicinska dokumentacija,
otpusnice iz bolnica,
liječnička dokumentacija,
specijalistički nalazi,
mišljenja invalidskih komisija,
nalazi, recepti,
dokumentacija i uputstva za korištenje lijekova.
e) Ostalo
zakoni,
pravilnici, statuti,
rješenja o registraciji firmi,
sve vrste poslovnih ugovora,
tekstovi za web stranice,
časopisni članci,
skripte i priručnici,
knige,
novinski prilozi.
2. Konsekutivno prevođenje (prevođnje na manjim skupovima i sastancima, poslovnim ručkovima i sijednicama)
Konsekutivno prevođenje je prevođenje u manjim grupama, na sastancima , poslovnim ručkovima i drugim manjim manifestacijama gdje se zahtijeva samo prevođenje u jednom pravcu. Kod konsekutivnog prevođenja prevodilac uporedo sa govornikom prevodi određene dijelove govora. Kao neizostavne sposobnosti konsekutivnih prevodilaca su odlično kratkoročno pamćenje i odlične retoričke sposobnosti. Osim toga, prevodioci moraju imati samopouzdanje kod javnog nastupanja, jer se prevodilac uglavnom nalazi uz osobu koja govori ispred publike.
3. Simultano prevođenje 
Prevođenje u za to opremljenim prevodilačkim kabinama na većim skupovima, običnoje to slušanje govora sa jednog jezika na domaći jezik i prevođenje na neki treći jezik za odrđenu ciljnu grupu na skupu.
4. Popunjavanje aplikacija i obrazaca
potvrde o životu, aplikacije za razgovore u ambasadama za vize, formulari za upise na univerzitete i fakultete, zahtjevi za starosne, porodične, invalidske i udovičke penzije, povrat poreza i ostalo.

NAZAD